องค์ประกอบ และเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยตาปี

ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2560
 
V 54.7  
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายแผนและการพัฒนา
ปีการศึกษา เดือน

หน่วยงานอื่น

วิธีใช้
               

  1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ  
     
  2. การผลิตบัณฑิต  
     
  3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
     
  4. การวิจัย  
     
  5. การบริการวิชาการแก่สังคม  
     
  6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     
  7. การบริหารและการจัดการ  
     
  8. การเงินและงบประมาณ  
     
  9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
     
  10. อัตลักษณ์วิทยาลัยตาปี เป็นคนดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม  
     
  11. อื่น ๆ  
     
มหาวิทยาลัยตาปี 8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225 ต่อ 110
ผู้พัฒนาระบบ : เอกลักษณ์ หนูรอด agalak@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียด 1024*768 pixels