องค์ประกอบ และเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยตาปี

 
V 54.7  
 

 
ลงชื่อผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   
 
 


 
ค้นหาข้อมูลโดยรวมของมหาวิทยาลัยตาปี
 
     
 
เริ่ม ถึง ปีการศึกษา
 
 
หัวข้อ
 
     
 
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานวิชาการ
สำนักงานกิจการนักศึกษา
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายอาคารและสถานที่
ฝ่ายบัญชี
ห้องสมุด
สำนักงานนโยบายแผนและการพัฒนา
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานวิจัย
สำนักงานทะเบียนและวัดผล
สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานบุคลากร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์
   
   
มหาวิทยาลัยตาปี 8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225 ต่อ 110
ผู้พัฒนาระบบ : เอกลักษณ์ หนูรอด agalak@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียด 1024*768 pixels