ประเมินบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปี
 
 

ขณะนี้มีผู้ประเมินทั้งหมด 917 คน คะแนนเฉลี่ย 3.39
อยู่ในเกณฑ์ การดำเนินงานระดับพอใช้